REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą firmą KAFKA  (zwaną dalej  macsupport.) w zakresie świadczonych usług serwisowych sprzętu elektronicznego.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez „macsupport.” POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU
Zleceniodawca z chwilą oddania sprzętu do „macsupport.” celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jego aktualny zapis znajduje się na stronie internetowej https://server800459.nazwa.pl/wordpress/wpn_macsup/regulamin.

3. Pozostawiając sprzęt Zleceniodawca otrzymuje POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU, na którym akceptuje postanowienia regulaminu własnoręcznym podpisem, potwierdzając w ten sposób akceptację niniejszego regulaminu.
W przypadku doręczenia sprzętu wysyłkowo w usłudze DOOR-TO-DOOR, niezbędne jest  wydrukowanie wypełnionego „Formularza zlecenia naprawy”  oraz podpisanie go.
Formularz znajduje się na stronie internetowej https://server800459.nazwa.pl/wordpress/wpn_macsup/zamowkuriera/ oraz w linku pod wypełnionym zamówieniem odbioru sprzętu.
Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe ustalenia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem serwisu na piśmie.

4. „macsupport.” nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych lub innych nośnikach w sprzęcie przyjętym do naprawy oraz dostarczonych z nim akcesoriach.

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie  do trzech miesięcy od daty zlecenia osobiście lub przez osobę upoważnioną.

6. „macsupport.” ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże podpisane POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU.

7. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU oraz pokwitowanie odbioru.

8. Zwrot sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest jedynie na adres podany w „Formularza zlecenia naprawy”.

9. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu we wskazanym terminie, „macsupport.” ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu (5zł za każdy dzień zwłoki).
Zleceniodawca, który nie dokona sprawdzenia sprzętu przy odbiorze lub nie zgłosi wadliwego działania sprzętu najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego odebrania, nie może mieć żadnych roszczeń w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec „macsupport.”.

12. „macsupport.” ma prawo powstrzymywać się od wydania sprzętu do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych zgodnie z niniejszym regulaminem.

§2 Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy

1. „macsupport.” może odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.

2. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.

  1. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna.
  2. W przypadku skorzystania z usługi DOOR-TO-DOOR Zleceniodawca bez względu na powodzenie naprawy zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu zgodnie z aktualnym cennikiem.
  3. „macsupport.” nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu.
  4. Ze względu na politykę „macsupport.” dotyczącą ekologii oraz zasad dystrybutora części zamiennych, Zleceniodawcy nie zwracane są wymienione części.

6. „macsupport.” nie odpowiada za skutki niepoinformowania przez Klienta serwisu o blokadzie simlock oraz wykonanym obejściu metodą programową.

7. „macsupport.” ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.

8. Na wymienione elementy, „macsupport.” udziela 180 dni gwarancji.
Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy.
Gwarancja nie obejmuje również części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

9. Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki rozpatrywane w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do tygodnia czasu od ich wystąpienia.

10. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez „macsupport.” uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób.

11. „macsupport.” zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia. Wynika to z ukrytych uszkodzeń niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy. Najczęściej odpowiedzialna za nie jest korozja oraz przepięcie.